Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Insinööritoimisto SIR-sähkö Oy
Y-tunnus: 1879262-4

Holkkitie 14 A 13
00880 Helsinki

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä asioita koskevat yhteydenotot voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@sirconsulting.fi.

Rekisterin nimi
Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy:n yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteystietorekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai asiakas-, viestintä-taikka muun vastaavan suhteen perusteella syntyneeseen perusteeseen henkilö-ja muiden tietojen käsittelylle.

Rekisterin tietosisältö

  • rekisteröidyn edustaman yrityksen nimi ja y-tunnus
  • rekisteröidyn nimi ja tehtävänimike
  • rekisteröidyn sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • rekisteröidyn työpostiosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa)

Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin maksimilaajuuden. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä listatuista tiedoista rekisterissään.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilökontaktin itse antamat tiedot, henkilöstön syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Henkilöltietojen vastaanottajat ja vastaanottajien ryhmät
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsittelevät myös rekisterinpitäjän (esimerkiksi mainontaan ja markkinointiin liittyvät) yhteistyökumppanit niiltä osin, kuin yhteistyökumppanit tarvitsevat tietoja palvelunsa toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tällöin rekisterinpitäjä kuitenkin vastaa siitä, että EU:n yhteistyökumppani, jolle tietoja EU:n ulkopuolelle siirretään, on sitoutunut noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja (esimerkiksi EU-U.S Privacy Shield Framework), jotka varmistavat henkilötietojen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tallentamisen ja käsittelyn.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin ja tietokantoihin, joihin on pääsy vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla tahoilla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä.  Rekisterin sisältävät järjestelmät on suojattu asiaankuuluvilla tekniikoilla

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
  • päästä omiin tietoihinsa (tarkastusoikeus),
  • tietojen oikaisemiseen,
  • tietojen poistamiseen
  • vastustaa tietojensa käsittelyä-oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Reikisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli rekisteröity haluaa kieltää tällaisen toiminnan, tietoja ei käytetä yllämainittuihin tarkoituksiin

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Evästeet
Sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään kohdassa 2 mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjäntoimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskeen.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla